Logo Skupina/Ortsgruppe Edelweiss PL

Warunki ogólne Alpenverein Weltweit Service (Warunki ogólne Alpenverein Weltweit Service )

Alpenverein Edelweiss

Warunki ogólne Alpenverein Weltweit Service


Ważne do 31.12.2027

Alpenverein Weltweit Service zapewnia ochronę ubezpieczeniową wszystkim członkom Związku Alpejskiego Alpenverein w zakresie ratownictwa, obejmującą wypadki powstałe w trakcie aktywności rekreacyjnej. Ochrona za granicą za świadczenia z tytułu transportu do kraju, przewozu i leczenia obowiązuje w przypadku wypadków powstałych w trakcie aktywności rekreacyjnej, wypadków przy pracy oraz w przypadku choroby. Ubezpieczenie Alpenverein Weltweit Service obowiązuje na całym świecie, z wyłączeniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej w postępowaniu
karnym, których zakres ogranicza się do Europy.

Ubezpieczycielem Alpenverein Weltweit Service jest GENERALI Versicherung AG.

Ubezpieczenie AV Weltweit Service jest wliczone w składkę członkowską i oferuje następujące usługi:
- Koszty przeprowadzania akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie w kraju i za granicą w tym koszty przewozu osób i koszty transportu zwłok w kraju
- Koszty transportu do kraju i koszty leczenia za granicą
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na terenie Europy
- Ubezpieczenie ochrony prawnej w postępowaniu karnym na terenie Europy
- Ochrona prawna w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej na terenie Europy

Zakres ubezpieczenia

1. Koszty przeprowadzania akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie w kraju i za granicą do 25 000 EUR na osobę i zdarzenie;

Przez cały rok, na całym świecie, podczas aktywności rekreacyjnej;
Koszty ratownictwa oznaczają koszty lokalnych jednostek ratowniczych (w przypadku zdarzeń w rejonach przygranicznych również koszty jednostek ratowniczych kraju sąsiadującego), które stają się niezbędne, kiedy ubezpieczony ulegnie nagłemu zdarzeniu lub wypadkowi bądź znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji w górach lub na wodzie, w związku czym zachodzi konieczność jego ewakuacji z trudno dostępnego terenu jako osoby rannej lub zdrowej (tę samą definicję stosuje się
odpowiednio w odniesieniu do wypadków śmiertelnych). Koszty ratownictwa to udokumentowane koszty poszukiwania i transportu ubezpieczonego z trudno dostępnego terenu
a) do najbliższej przejezdnej drogi lub
b) do szpitala położonego najbliżej miejsca wypadku.

1.1. Koszty przewozu osób i koszty transportu zwłok w kraju

Jeżeli transport poprzedzała akcja ratownicza objęta zakresem ubezpieczenia, koszty przewozu rannych/chorych oraz koszty transportu zmarłych na terenie kraju głównego miejsca zamieszkania ubezpieczonego są zwracane bez ograniczenia kwotowego. Koszty przewozu oznaczają koszty transportu ze szpitala do innego szpitala położonego w pobliżu głównego miejsca zamieszkania lub bezpośrednio do głównego miejsca zamieszkania. Pod pojęciem kosztów transportu zwłok rozumie się koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.

Przewoz musi zostać zrealizowany przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej Alpenverein, w przeciwnym razie zwrot kosztow następuje maksymalnie do wysokości 750,- EUR.
Europ Assistance, Tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

 • wypadków/choroby powstałej w wyniku wykonywania działalności zawodowej lub innej działalności wykonywanej odpłatnie oraz wypadków/choroby członków jednostek ratowniczych powstałych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie jednostek ratowniczych. Wyjątek stanowią wypadki związane z odpłatną działalnością członków Austriackiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich w charakterze uprawnionego przewodnika górskiego i narciarskiego lub licencjonowanego, uprawnionego przewodnika turystycznego;
 • wypadków powstałych podczas używania pojazdów mechanicznych: ochroną objęte są wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych, do których dochodzi bezpośrednio lub pośrednio w drodze na statutowe imprezy oraz inne imprezy Związku i z powrotem (również prywatne) (takie jak wędrówki piesze, wędrówki na rakietach śnieżnych, wyprawy górskie, wspinaczka, via ferrata, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, narciarstwo biegowe, jazda na snowboardzie, górskie spływy kajakowe, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych, a także podczas korzystania z kolejek linowych i wyciągów);
 • wypadków powstałych w trakcie udziału w zawodach na szczeblu lokalnym/regionalnym, krajowym lub  międzynarodowym w narciarstwie alpejskim i nordyckim, snowboardzie oraz w stylu wolnym, bobslejach, skibobie, skeletonie i saneczkarstwie, a także podczas przygotowań;
 • wypadków, którym ulegają ubezpieczeni jako osoby kierujące sprzętem latającym (w tym również jako osoby kierujące sportowym sprzętem latającym) w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa austriackiego wymaga to posiadania zezwolenia, a także jako pozostali członkowie załogi statku powietrznego oraz w ramach użytkowania pojazdów kosmicznych; lub jako pasażer dronów;
 • nurkowanie z nadzwyczajnym ryzykiem (nurkowanie głębiej niż 40 metrów, nurkowanie pod lodem, ekspedycje nurkowe);
 • zawody w kolarstwie górskim (Downhill, Four Cross, Dirt Jump), w tym oficjalne treningi i kwalifikacje;
 • próby pobijania rekordu w zakresie: prędkości, nurkowania i lotnictwa;
 • wypadków/choroby podczas udziału w ekspedycjach, których plan zakłada zdobywanie szczytów górskicho wysokości powyżej 6000 m oraz podczas ekspedycji do Arktyki (do miejsc docelowych położonych za północnym kołem podbiegunowym), na Antarktydę (do miejsc docelowych położonych za południowym kołem podbiegunowym) i na Grenlandię. *
 • Udział w ekspedycjach – ekspedycją jest kilkudniowa lub kilku tygodniowa podróż, z częściowo eksploracyjnym lub badawczym charakterem do rzadko odwiedzanych terenów bez stałej infrastruktury (np. schronisk).

Doprecyzowanie pojęcia ekspedycja:
Jednak ubezpieczone są, biorąc pod uwagę powyższe wykluczenia, wszelkie górskie aktywności sportowe i wycieczki, których celem jest zdobycie szczytu poniżej 6000 m i które nie prowadzą do wymienionych regionów Arktyki, Antarktydy czy Grenlandii,
nawet jeśli organizator określa je jako ekspedycje. W każdym przypadku wyjazdy o charakterze komercyjnym (działalność zawodowa) pozostają wykluczone dla uczestnika. Wyprawy, w których planowane są wejścia na szczyty o wysokości ponad 6000 m lub wyprawy do wspomnianych Arktyki, Antarktydy czy Grenlandii liczone są jako ekspedycje.

W przypadku ekspedycji górskich na wysokości powyżej 6000 m dostępne jest odrębne ubezpieczenie podróżne. Informacje i materiały dostępne na stronie: www.alpenverein.at/versicherung

Ubezpieczone są również wypadki podczas aktywności alpinistycznej o podwyższonym ryzyku (wspinaczka od poziomu trudności 5 UIAA), wspinaczka bez zabezpieczenia Free Solo, wspinaczka lodowa.

* Podróże do wszystkich części stałego lądu Finlandii, Norwegii i Szwecji wraz z północnym kręgiem polarnym są ubezpieczone. „Stały ląd” oznacza każdą część tch krajów, która dostępna jest z lądu, także poprzez mosty i/lub tunele.

2. Koszty transportu do kraju i koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie obowiązuje podczas pierwszych ośmiu tygodni każdej podróży zagranicznej, na całym świecie, w przypadku wypadków powstałych w trakcie aktywności rekreacyjnej, wypadków przy pracy oraz w przypadku choroby

 • Transport do kraju z zagranicy bez ograniczenia kwotowego
 • Leczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia (łącznie z transportem do szpitala w medycznie uzasadnionych przypadkach) za granicą do wysokości 10.000,– EUR.

2.1 Koszty uzasadnionego względami medycznymi transportu z zagranicy do szpitala w kraju głównego miejsca zamieszkania chorego/rannego lub do głównego miejsca zamieszkania w pełnej wysokości, a ponadto koszty transportu osoby bliskiej osobie transportowanej. Warunkiem transportu ubezpieczonego do kraju oprócz braku przeciwskazań do przewozu jest
a) zagrożenie życia lub
b) brak możliwości zapewnienia na miejscu opieki medycznej odpowiadającej standardom w miejscu zamieszkania lub
c) konieczność hospitalizacji stacjonarnej dłuższej niż 5 dni.

Przewoz musi zostać zrealizowany przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej Alpenverein, w przeciwnym razie zwrot kosztow następuje maksymalnie do wysokości 750,- EUR.
Europ Assistance, Tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

2.2 Koszty pilnego, niezbędnego ze względów medycznych leczenia powstałe za granicą (z wyłączeniem kraju głównego miejsca zamieszkania), włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi, koszty niezbędnego ze względów medycznych transportu do najbliższego odpowiedniego szpitala do wysokości 10 000,– EUR, z czego na leczenie ambulatoryjne włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi może zostać wykorzystane maksymalnie 2000,– EUR. W przypadku leczenia ambulatoryjnego, włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi, obowiązuje udział własny w wysokości 70,– EUR na osobę i jeden pobyt za granicą. Kwota ta jest każdorazowo potrącana ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego przez GENERALI Versicherung AG, również w przypadku obowiązku wypłaty świadczenia z tytułu innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego. Ubezpieczyciel zwraca udokumentowane koszty niezbędnego ze względów medycznych leczenia stacjonarnego

 • w przypadku Austrii – według ogólnych klas taryfowych obowiązujących w szpitalach publicznych;
 • poza terytorium Austrii – w szpitalach publicznych.

W przypadku gdy ze względu na pilny charakter leczenia stacjonarnego znalezienie szpitala publicznego jest niemożliwe lub gdy ubezpieczony nie miał wpływu na wybór szpitala, ubezpieczyciel zwraca udokumentowane koszty niezbędnego ze względów medycznych leczenia stacjonarnego również w szpitalach niepublicznych. Obowiązek świadczenia ustaje z chwilą, w której z medycznego punktu widzenia możliwe staje się przetransportowanie do szpitala publicznego. Koszty niezbędnego ze względów medycznych leczenia stacjonarnego, o których mowa w pkt. 2.2, są rozliczane bezpośrednio do wysokości sumy ubezpieczenia wyłącznie wówczas, gdy w szpitalu przedstawiona zostanie elektroniczna karta ubezpieczeniowa (e-card) /EKUZ, a likwidacja szkody odbywa się za pośrednictwem Europ Assistance.
W pozostałych przypadkach maksymalna kwota zwrotu wynosi 750,– EUR.

Jeśli nie posiadasz karty EKUZ, musisz niezwłocznie skontaktować się z Europ Assistance w celu pokrycia kosztów pobytu stacjonarnego w szpitalu.
Europ Assistance, Tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

Informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/social

2.3 Koszty transportu zmarłego do ostatniego głownego miejsca zamieszkania w pełnej wysokości. Transport musi zostać zrealizowany przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej Alpenverein, w przeciwnym razie zwrot kosztow następuje maksymalnie do wysokości 750,- EUR.
Europ Assistance, Tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

W przypadku podroży zagranicznej trwającej dłużej niż osiem tygodni Osterreichischer Alpenverein oferuje odrębne ubezpieczenie za pośrednictwem firmy Europaische Reiseversicherung – informacje i materiały dostępne są na stronie: www.alpenverein.at/edelweiss-pl/wszystko-o-ubezpieczeniu/ubezpieczenie-wycieczek/

2. Koszty transportu do kraju i koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie obowiązuje podczas pierwszych ośmiu tygodni każdej podroży zagranicznej, na całym świecie, w przypadku wypadkow powstałych w trakcie aktywności rekreacyjnej, wypadkow przy pracy oraz w przypadku choroby.

 • Transport do kraju z zagranicy bez ograniczenia kwotowego
 • Leczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia (łącznie z transportem do szpitala w medycznie uzasadnionych przypadkach) za granicą do wysokości 10.000,- EUR.

Ubezpieczenie czynności opisanych w pkt 2 obejmuje następujące świadczenia:

2.1 Koszty uzasadnionego względami medycznymi transportu z zagranicy do szpitala w kraju głownego miejsca zamieszkania*) chorego/rannego lub do głownego miejsca zamieszkania w pełnej wysokości, a ponadto koszty transportu osoby bliskiej osobie transportowanej. Warunkiem transportu ubezpieczonego do kraju oprocz braku przeciwskazań do przewozu jest
a) zagrożenie życia lub
b) brak możliwości zapewnienia na miejscu opieki medycznej odpowiadającej standardom w miejscu zamieszkania lub
c) konieczność hospitalizacji stacjonarnej dłuższej niż 5 dni.

Przewoz musi zostać zrealizowany przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej Alpenverein, w przeciwnym razie zwrot kosztow następuje maksymalnie do wysokości 750,- EUR.
Europ Assistance, Tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

2.2 Koszty pilnego, niezbędnego ze względow medycznych leczenia powstałe za granicą (z wyłączeniem kraju głownego miejsca zamieszkania), włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi, koszty niezbędnego ze względow medycznych transportu do najbliższego odpowiedniego szpitala do wysokości 10 000,- EUR, z czego na leczenie ambulatoryjne włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi może zostać wykorzystane maksymalnie 2000,- EUR. W przypadku leczenia ambulatoryjnego, włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi, obowiązuje udział własny w wysokości 70,- EUR na osobę i jeden pobyt za granicą. Kwota ta jest każdorazowo potrącana ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego przez GENERALI Versicherung AG, rownież w przypadku obowiązku wypłaty świadczenia z tytułu innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego. Ubezpieczyciel zwraca udokumentowane koszty niezbędnego ze względow medycznych leczenia stacjonarnego
– w przypadku Austrii: według ogolnych klas taryfowych obowiązujących w szpitalach publicznych;
– poza terytorium Austrii: w szpitalach publicznych.
W przypadku gdy ze względu na pilny charakter leczenia stacjonarnego znalezienie szpitala publicznego jest niemożliwe lub gdy ubezpieczony nie miał wpływu na wybor szpitala, ubezpieczyciel zwraca udokumentowane koszty niezbędnego ze względow medycznych leczenia stacjonarnego rownież w szpitalach niepublicznych. Obowiązek świadczenia ustaje z chwilą, w ktorej z medycznego punktu widzenia możliwe staje się przewiezienie do szpitala publicznego. Koszty niezbędnego ze względow medycznych leczenia stacjonarnego, o ktorych mowa w pkt. 2.2, są rozliczane bezpośrednio do wysokości sumy ubezpieczenia wyłącznie wowczas, gdy w szpitalu przedstawiona zostanie elektroniczna karta ubezpieczeniowa (e-card)/ EKUZ, a likwidacja szkody odbywa się za pośrednictwem Europ Assistance.
W pozostałych przypadkach maksymalna kwota zwrotu wynosi 750,- EUR.
Europ Assistance, Tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

Informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/social

2.3 Koszty transportu zmarłego do ostatniego głownego miejsca zamieszkania w pełnej wysokości. Transport musi zostać zrealizowany przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej Alpenverein, w przeciwnym razie zwrot kosztow następuje maksymalnie do wysokości 750,- EUR.
Europ Assistance, Tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

Świadczenia za granicą zgodnie z pkt. 2 dotyczą pierwszych 8 tygodni każdej podróży zagranicznej. Suma ubezpieczeniowa obowiązuje na osobę i wyjazd zagraniczny.

W przypadku podroży zagranicznej trwającej dłużej niż osiem tygodni Osterreichischer Alpenverein oferuje odrębne ubezpieczenie za pośrednictwem firmy Europaische Reiseversicherung – informacje i materiały dostępne są na stronie: www.alpenverein.at/edelweiss-pl/wszystko-o-ubezpieczeniu/ubezpieczenie-wycieczek/

Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie transportu do kraju, przewozu oraz leczenia
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

 • leczenia zachorowań, ktore wystąpiły przed podjęciem podroży;
 • leczenia chorob przewlekłych, z wyjątkiem ich skutkow w postaci ostrych atakow lub napadow;
 • leczenia, ktore stanowi cel pobytu za granicą;
 • leczenia stomatologicznego, ktore nie służy udzieleniu pierwszej pomocy medycznej w celu bezpośredniego uśmierzenia bolu;
 • aborcji oraz badań ciążowych i porodow, z wyjątkiem porodow przedwczesnych, ktore nastąpiły co najmniej dwa miesiące przed naturalnym terminem porodu. Dotyczy to rownież porodow przedwczesnych;
 • leczenia skutkow nadmiernego spożycia alkoholu, narkotykow lub lekow;
 • leczenia kosmetycznego, zabiegow sanatoryjnych i rehabilitacyjnych;
 • szczepień profilaktycznych;
 • leczenia chorob i następstw wypadkow powstałych wskutek wydarzeń wojennych wszelkiego rodzaju oraz aktywnego uczestnictwa w zamieszkach lub wskutek umyślnie popełnionych czynow karalnych;
 • leczenia chorob i następstw wypadkow powstałych wskutek aktywnego odpłatnego uczestnictwa w otwartych zawodach sportowych i przygotowań do takich zawodow;
 • leczenia zachorowań i skutkow wypadkow powstałych w trakcie aktywnego udziału w zawodach na szczeblu lokalnym/ regionalnym, krajowym lub międzynarodowym w narciarstwie nordyckim i alpejskim, snowboardzie oraz w stylu wolnym, freeride, bobslejach, skibobie, skeletonie i saneczkarstwie, a także podczas przygotowań, a ponadto zachorowań i skutkow wypadkow powstałych w trakcie odpłatnego aktywnego udziału w publicznych zawodach i przygotowań do nich. (Wyłączony jest udział w zawodach alpinistycznych w charakterze członka Austriackiego Stowarzyszenia Alpinistycznego [Osterreichischer Kletterverband]);
 • leczenia zachorowań i skutkow wypadkow powstałych w trakcie udziału w zawodach w dyscyplinach sportow motorowych (w tym także w przejazdach klasyfikacyjnych i rajdach) oraz związanych z nimi przygotowań;
 • leczenia zachorowań i wypadków powstałych w wyniku użytkowania sprzętu latającego (np. lotni, paralotni), statków  powietrznych (prywatne samoloty silnikowe i szybowce) oraz podczas skoków spadochronowych. Objęte ubezpieczeniem jest jednak użytkowanie w charakterze pasażera samolotów silnikowych dopuszczonych do transportu osobowego (np. samolotów pasażerskich), z wyłączeniem motoszybowców i ultra-lekkich statków powietrznych. Za pasażera uznaje się osobę nieposiadającą związku przyczynowego z obsługą statku powietrznego i nienależącą do jego załogi, a także osobę, która nie prowadzi działalności zawodowej przy wykorzystaniu statku powietrznego;
 • leczenia chorob i następstw wypadkow powstałych wskutek szkodliwego oddziaływania energii jądrowej;
 • leczenia chorob i następstw wypadkow członkow jednostek ratowniczych powstałych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub ćwiczeń na zlecenie jednostki ratowniczej;
 • nurkowanie z nadzwyczajnym ryzykiem (nurkowanie głębiej niż 40 metrów, nurkowanie pod lodem, ekspedycje nurkowe);
 • zawody w kolarstwie górskim (Downhill, Four Cross, Dirt Jump), w tym oficjalne treningi i kwalifikacje;
 • próby pobijania rekordu w zakresie: prędkości, nurkowania i lotnictwa;
 • wypadków/choroby podczas udziału w ekspedycjach, których plan zakłada zdobywanie szczytów górskicho wysokości powyżej 6000 m oraz podczas ekspedycji do Arktyki (do miejsc docelowych położonych za północnym kołem podbiegunowym), na Antarktydę (do miejsc docelowych położonych za południowym kołem podbiegunowym) i na Grenlandię. *
 • Udział w ekspedycjach – ekspedycją jest kilkudniowa lub kilku tygodniowa podróż, z częściowo eksploracyjnym lub badawczym charakterem do rzadko odwiedzanych terenów bez stałej infrastruktury (np. schronisk).

Doprecyzowanie pojęcia ekspedycja:
Jednak ubezpieczone są, biorąc pod uwagę powyższe wykluczenia, wszelkie górskie aktywności sportowe i wycieczki, których celem jest zdobycie szczytu poniżej 6000 m i które nie prowadzą do wymienionych regionów Arktyki, Antarktydy czy Grenlandii,
nawet jeśli organizator określa je jako ekspedycje. W każdym przypadku wyjazdy o charakterze komercyjnym (działalność zawodowa) pozostają wykluczone dla uczestnika. Wyprawy, w których planowane są wejścia na szczyty o wysokości ponad 6000 m lub wyprawy do wspomnianych Arktyki, Antarktydy czy Grenlandii liczone są jako ekspedycje.

W przypadku ekspedycji górskich na wysokości powyżej 6000 m dostępne jest odrębne ubezpieczenie podróżne. Informacje i materiały dostępne na stronie: www.alpenverein.at/versicherung

Ubezpieczone są również wypadki podczas aktywności alpinistycznej o podwyższonym ryzyku (wspinaczka od poziomu trudności 5 UIAA), wspinaczka bez zabezpieczenia Free Solo, wspinaczka lodowa.

UWAGA: Wypadki samochodowe za granicą są zasadniczo objęte ubezpieczeniem w ramach świadczeń wymienionych w pkt 2, o ile nie doszło do nich podczas udziału w zawodach w dyscyplinach sportów motorowych (w tym także w przejazdach kwalifikacyjnych i rajdach) lub podczas przygotowań do nich.


3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na terenie Europy do wysokości 3 000 000,- EUR
Całorocznie , w całej Europie.

Ochroną objęte są zobowiązania odszkodowawcze z tytułu szkod osobowych oraz szkod rzeczowych. Udział własny w przypadku szkod rzeczowych wynosi 200,- EUR.

4. Ubezpieczenie ochrony prawnej w postępowaniu karnym na terenie Europy do wysokości 35 000,- EUR
Przez cały rok, w całej Europie

Ochroną objęte jest postępowanie karne od momentu wniesienia aktu oskarżenia w przypadku postępowania przed sądem i od momentu podjęcia pierwszej czynności dochodzeniowej w przypadku postępowania przed organem administracyjnym.

5. Ochrona prawna w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej na terenie Europy w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami, w których dochodzi do szkód osobowych, do wysokości 500,- EUR na jedno zdarzenie
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszt porady prawnej w zakresie dochodzenia odszkodowania w związku ze zdarzeniami, w ktorych dochodzi do szkod osobowych. Ochrona nie obejmuje przypadkow, w ktorych dochodzone odszkodowanie dotyczy wyłącznie szkod rzeczowych i majątkowych.

Pojęcie „Europa“ stosowane jest w znaczeniu geograficznym, ktorego zakres obejmuje rownież Islandię, Grenlandię, Spitsbergen, wyspy na Morzu Środziemnym, Wyspy Kanaryjskie, Maderę, Cypr, Azory, a także azjatyckie obszary Turcji oraz aktualne i byłe państwa członkowskie Wspolnoty Niepodległych Państw.

Ubezpieczenie dla punktow 3 - 5 chroni wszystkich członkow krajowych i zagranicznych w przypadku wypadkow wynikających z ich działalności klubowej.
Pod pojęciem działalności związkowej rozumie się:

 • udział we wszelkich imprezach organizowanych przez sekcje Alpenverein,
 • uprawianie (rownież prywatnie, poza imprezami organizowanymi z ramienia sekcji) następujących dyscyplin sportowych: wędrówki piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, via ferrata, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, narciarstwo biegowe, jazda na snowboardzie, górskie spływy kajakowe, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych.. Termin „wyprawy na rowerach gorskich/trekkingowych” oznacza wyprawy odbywające się po drogach dla rowerow, drogach leśnych, ścieżkach leśnych, ścieżkach gorskich i innych nieutwardzonych drogach, a także w terenie przeznaczonym do aktywności fizycznej lub treningowej. Oznacza to brak ochrony ubezpieczeniowej w przypadku jazdy poza wymienionymi drogami leśnymi i ścieżkami, np. w publicznych ciągach komunikacyjnych w rozumieniu kodeksu drogowego, po chodnikach, po drogach i ścieżkach dojazdowych itp.


Czas trwania ubezpieczenia

Członkowie związku mają zapewnioną ochronę ubezpieczeniową, o ile przed wystąpieniem szkody została opłacona bieżąca składka członkowska. Wyjątek stanowi styczeń każdego roku: jeśli szkoda wystąpi w tym miesiącu, a składka za dany rok kalendarzowy nie została jeszcze opłacona, świadczenie zostanie wypłacone tylko, gdy bieżąca składka zostanie uregulowana i opłacono składkę członkowską za rok ubiegły. W przypadku opłacenia składki po 31 stycznia ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się dnia następnego o godzinie dwunastej w nocy. Nowi członkowie, ktorzy wstępują do związku z dniem 1 września danego roku, są ubezpieczeni do 1 stycznia roku kolejnego, mimo że za ten okres nie jest naliczana składka członkowska.


Jak postępować w przypadku zajścia zdarzenia będącego przedmiotem ubezpieczenia?

UWAGA! Przed transportem osob do kraju, transportem zwłok, stacjonarnym leczeniem za granicą lub przewozem chorego w kraju (nie dotyczy akcji ratowniczych) należy koniecznie skontaktować się z Centrum Alarmowym 24 h ([niem.] 24-h-Notfallservice) (w przeciwnym razie zwrot kosztow nastąpi maksymalnie do wysokości 750,- EUR):
Europ Assistance
, Tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

W przypadku akcji ratowniczej, holowania, transportowania i leczenia proszę wysłać zgłoszenie szkody do:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstaße 33, 6020 Innsbruck, tel.: +43/(0)512/238300-30,
fax.: +43/512/238300-15, e-mail: AV-service@knox.co.at

W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ochronie prawnej proszę zwracać się do:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstaße 33, 6020 Innsbruck, tel.: +43/(0)512/238300-30,
fax.: +43/512/238300-15, e-mail: AV-leistung@knox.co.at

Formularze zgłoszenia szkód dostępne są w internecie na stronie: www.alpenverein.at/versicherung

Kto jest ubezpieczony?

Ubezpieczony jest każdy członek Związku, ktory opłacił składkę członkowską za bieżący okres ubezpieczeniowy. W pełni ubezpieczeni są rownież członkowie zwolnieni z opłacania składek członkowskich, jak np. dzieci i młodzież w wieku do maksymalnie 27 lat nie osiągające żadnych dochodow, ktorych oboje rodzice (w przypadku osob samotnie wychowujących dzieci jeden rodzic) są członkami związku, o ile zostali zgłoszeni do związku i tym samym posiadają ważną kartę członkowską. W pełni ubezpieczeni są rownież członkowie Związku posiadający głowne miejsce zamieszkania za granicą lub obce obywatelstwo. Pojęcie „zagranica” wymienione w ogolnych warunkach ubezpieczenia odnosi się w tym wypadku do aktualnego głownego miejsca zamieszkania.

Podstawa umowy

Podstawę umowy stanowią umowy ramowe zawarte pomiędzy Österreichischer Alpenverein, a towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz ogólne warunki stanowiące podstawę każdej umowy. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej umowy ma jedynie charakter subsydiarny w stosunku do innego ubezpieczenia. Jeśli istnieje ochrona ubezpieczeniowa u innego  ubezpieczyciela obejmująca te same ryzyka, to ten ubezpieczyciel ma obowiązek przejęcia świadczeń w pierwszej kolejności

Nie istnieje prawo do roszczeń, jeżeli świadczenia dla osoby ubezpieczonej zostały wykonane nieodpłatnie lub powinny były zostać wykonane nieodpłatnie.

Dokumenty ubezpieczeniowe są dostępne w formie plikow do pobrania na stronie: www.alpenverein.at/versicherung

*) Główne miejsce zamieszkania
Co do zasady głownym miejscem zamieszkania danej osoby jest miejsce zamieszkania, ktore osoba taka celowo wybiera jako głowny ośrodek własnych relacji osobistych. W przypadku gdy w kontekście ogołu zawodowych, ekonomicznych i społecznych relacji osobistych danej osoby powyższą kwalifikację merytoryczną spełnia większa liczba miejsc zamieszkania, jako swoje głowne miejsce zamieszkania wskazuje ona to miejsce zamieszkania, z ktorym posiada najbliższe związki.


Österreichischer Alpenverein (Austriacki Związek Alpejski)
Olympiastrasse 37, 6020 Innsbruck, telefon: +43/512/59547, fax: 59547-50, office@alpenverein.at
www.alpenverein.at

W razie pytań należy zwrócić się do:
Alpenverein Edelweiss, z.s.
www.alpenverein.at/edelweiss-pl/
Tel.: 00420 – 725 442 942
Email: alpenverein1@edelweiss.cz

 
 
 

Anfragen zum Internetauftritt und zur Wartung
 

Datenschutzeinstellungen

Nur wenn Sie es uns durch Klick auf das entspechende Feld unten erlauben, setzt diese Website Analyse-/Marketing Cookies ein (Details siehe Datenschutzmitteilung). Wir verwenden diese, um Analysen und Statistiken zu erstellen, sodass wir die Website laufend verbessern können.

Ebenso abhängig von Ihrer Zustimmung werden externe Komponenten geladen (Details siehe Datenschutzmitteilung), die u.U. ebenfalls Cookies setzen. Die externen Kompenenten ergänzen die von uns auf dieser Website dargestellten Informationen und bieten zusätzliche Funktionen an. 

Diese Cookies und Komponenten können vom jeweiligen Anbieter dazu genutzt werden, Daten über Ihren Website-Besuch zu sammeln.

 
 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: